Algemene Voorwaarden

1. Contact Informatie

2. Definities en Toepasselijkheid

3. Aanbiedingen en overeenkomsten

4. Prijzen

5. Levering

6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang

7. Retentierecht

8. Opzegging en beëindiging overeenkomst

9. Risico-overgang

10. Aansprakelijkheid

11. Betaling

12. Overmacht

13. Klachten

14. Merk- en handelsnaam

15. Retourzendingen, Recht van retour

16. Toepasselijk recht

17. Geschillen

Artikel 1. Contact informatie

Colorful Fireworks Events
Handelsnaam van HS Fireworks VOF

Kerkstraat 6

7451 BM Holten

Telefoon +31 620622819

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 74157485

Wilt u ons per e-mail bereiken dan kan dat via ons contactformulier.

Artikel 2. Definities en Toepasselijkheid

1. Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met Colorful Fireworks Events, hierna te noemen VERKOPER, een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).

2. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle door VERKOPER gedane aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Een overeenkomst tussen VERKOPER en koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk dan wel digitaal door VERKOPER is bevestigd, dan wel doordat VERKOPER geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven

3. Bij het aangaan van de overeenkomst is VERKOPER gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft VERKOPER het recht de opdracht te weigeren.

4. Korting op korting is niet mogelijk. Als een product korting op de advies verkoopprijs heeft en er is een kortingscode voorhanden dan geldt deze kortingscode niet voor producten die al korting bevatten.

Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro en Inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.

2. De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van materialen, lonen, sociale -, fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is VERKOPER gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

4. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.

Artikel 5. Levering

1. In beginsel vindt levering pas plaats na voldoening van de betaling. Het staat verkoper vrij hierop een uitzondering te maken voor specifieke gevallen. Koper kan hieraan geen rechten ontlenen. 

2. VERKOPER streeft er naar om uw bestelling volledig te leveren. Het kan voorkomen dat een bepaald artikel is uitverkocht bij de leverancier of niet tijdig geleverd kan worden. Hier zal een vergelijkbaar artikel voor in de plaats komen of retour van uw aankoopbedrag.

3. Aan de leveringsplicht van VERKOPER zal zijn voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. In geval van niet-afname is geen retourrecht mogelijk bij de koper. Deze is zelf verantwoordelijk voor het afhalen van het product.

4. Levering van de VERKOPER kan alleen plaatsvinden na overleggen van de juiste papieren van de KOPER.

5. Colorful Fireworks Events levert niet aan particulieren en alleen aan bedrijven met de juiste papieren. Indien nodig staat Colorful Fireworks Events in haar recht om legitimatie te vragen. 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en overgang

1. VERKOPER behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde en te leveren zaken de eigendom voor van de geleverde zaken tot de algehele betaling van de koopprijs, alsmede van alle bijkomende kosten, alsmede alle openstaande vorderingen inzake eerdere leveringen heeft plaatsgevonden.

2. Bij gerede twijfel bij verkoper omtrent de betalingscapaciteiten van de koper is de verkoper bevoegd de levering op te schorten, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Indien deze vertraging leidt tot schade bij verkoper, dan is koper hiervoor geheel aansprakelijk.

3. De koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van verkoper aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de koper gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname. Verkoper of haar gemachtigde is te allen tijde gerechtigd binnen te treden in de lokaliteiten waar het geleverde zich bevindt, zolang de verkoopprijs niet is voldaan. Koper verplicht zich hiertoe medewerking te verlenen en geeft bij deze verkoper of haar gemachtigde hiertoe de volmacht.

4. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Koper is gehouden deze zaken als een goed huisvader te beheren.

Artikel 7. Retentierecht

1. VERKOPER is bevoegd om alle zaken en/of goederen van de koper onder zich te houden, totdat alle vervallen vorderingen door de koper zijn voldaan.

Artikel 8. Opzegging en beëindiging overeenkomst

1. VERKOPER behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de koper:

a. surseance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;

b. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door VERKOPER eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;

c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;d. het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer koper een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.

2. Bij beëindiging als vorenbedoeld zijn alle vorderingen op koper terstond opeisbaar en is VERKOPER daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of rente.

3. De post “winstderving” bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 45,38 (excl. BTW) behoudens tegenbewijs; de post “gederfde rente” heeft de hoogte van de wettelijke rente.

Artikel 9. Risico-overgang

1. Alle risico van transport van te leveren of geleverde zaken berust bij koper, zowel wat betreft de directe als de indirecte schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien koper consument is en de zaken bij koper/consument worden afgegeven, is de zaak pas voor risico van de koper vanaf moment van afgave.

2. Colorful Fireworks Events is niet aansprakelijk voor evt. schade aan mens, dier en omgeving dat veroorzaakt wordt door de geleverde goederen. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. VERKOPER sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die bij de Wet niet dwingend is geregeld. De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de overeenkomst of het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, voor zover van toepassing, overtreffen.

2. Ter bevordering van de veiligheid van de koper, levert VERKOPER bij de door haar te leveren zaken gebruiksaanwijzingen, voor zover VERKOPER van mening is dat koper deugdelijk geïnstrueerd dient te worden betreffende het gebruik van het te leveren produkt. Koper verplicht zich de gebruiksaanwijzing aandachtig te bestuderen en conform de inhoud ervan te handelen.

3. VERKOPER wijst koper er op, dat koper zelf dient te informeren bij de (plaatselijke) overheid of gebruik van de door VERKOPER geleverde zaken is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden.

4. VERKOPER is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade aan personen, gebouwen, dieren, materiele zaken en overige zaken welke zijn ontstaan door geleverde zaken door VERKOPER aan koper. 

Artikel 11. Betaling

1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden bij aankoop van het product, hetzij contant, hetzij op een door VERKOPER aangewezen bank- of girorekening.

2. Bij de mogelijkheid tot aanbetaling van de order/een product bij een online bestelling op www.vuurwerk-holten.nl dient de klant het resterende bedrag te voldoen in de winkel aan de Kerkstraat 6 te Holten bij het afhalen van de order/het product. Indien geen volledige betaling plaatsvind houdt Vuurwerkstore Holten het recht om de order/ het product niet af te geven. 

Bij het niet afhalen van een besteld product waarvan een aanbetaling is gedaan is geen mogelijkheid tot aanspraak op terugbetaling van het aanbetaalde bedrag.

3. Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. Koper mag om generlei reden zijn betalingen opschorten.

4. Indien koper consument is geldt het in het vorige lid bepaalde niet.

Artikel 12. Overmacht

1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat VERKOPER wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften en voorts elke omstandigheid waarop VERKOPER redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig gemaakte afspraken uit te voeren.

2. In geval van overmacht is VERKOPER gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat VERKOPER tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden is.

3. Bij een opschorting van uitvoering van een order met meer dan 3 maanden is koper evenwel gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval een kortere termijn rechtvaardigen.

4. Bij beëindiging als voren bedoeld is VERKOPER gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan toe is geleverd/verricht en is VERKOPER niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper.

Artikel 13. Klachtenafhandeling en Garantie

1. Koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten worden slechts in behandeling genomen indien zij op dezelfde dag na ontvangst der zaken ter kennis van VERKOPER zijn gebracht.

2. Indien de klacht door VERKOPER juist wordt bevonden, zal VERKOPER de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen.

3. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorafgaande akkoordverklaring van VERKOPER is geschied.

4. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de faktuur te hebben goedgekeurd. Daarna worden klachten niet meer door VERKOPER in behandeling genomen.

5. Reklames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen.

6. In beginsel wordt geen garantie voor geleverde zaken gegeven. Niettemin staat het VERKOPER vrij om in specifieke gevallen anders te beslissen op basis van de omstandigheden van het geval. Hieraan kan de koper echter geen rechten ontlenen.

7. Retourzendingen zonder voorafgaande telefonische toestemming van verkoper zijn niet toegestaan. Indien retourzendingen zonder toestemming van verkoper geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.

Artikel 14. Merk- en handelsnaam

1. Het is koper uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door VERKOPER in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van VERKOPER.

2. Koper zal bij de in lid 1 genoemde toestemming alle aanwijzingen van VERKOPER nauwgezet opvolgen.

3. Bij overtreding van dit artikel verbeurt koper een boete van € 15.756,00 per overtreding, onverminderd het recht van VERKOPER volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Retourzendingen, Recht van retour

1. Retourzendingen zonder voorafgaande telefonische toestemming van VERKOPER zijn niet toegestaan, en zijn uitsluitend mogelijk binnen 1 dag na ontvangst van de goederen indien de goederen onaangeroerd zijn.

2. De kosten voor retourzendingen gaan ten laste van de verzender. VERKOPER restitueert alleen de waarde van de geretourneerde goederen min de al gemaakte onkosten en verpakkingskosten en eventuele (bank) transfer kosten.

3. Indien retourzendingen zonder toestemming van VERKOPER geschieden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.

4. Retourzendingen zonder toestemming van VERKOPER ontheffen koper nimmer van diens betalingsverplichtingen.

5. In het geval van een retourzending zal door VERKOPER het volledig betaalde bedrag min de al gemaakte onkosten en verpakkingskosten en eventuele (bank) transfer kosten, zoals in artikel 15 lid 4 omschreven, binnen 30 dagen aan de koper worden uitgekeerd. De goederen dienen retour gezonden te worden naar een door VERKOPER gespecificeerd adres.

6. In het geval van ongewenste produkten dienen deze in dezelfde staat teruggestuurd te worden als dat ze werden ontvangen en dienen ongebruikt te zijn. Eventuele schade aan het produkt of verpakking dat niet door produktiefouten is veroorzaakt, kan het te retourneren bedrag beïnvloeden dan wel kan een retourpakket worden geweigerd ingeval de verpakking is beschadigd.

7. Weigerende goederen of goederen dat aantoonbaar niet naar behoren heeft gewerkt kan op de eerstvolgende werkdag retour worden gedaan bij de VERKOPER waarbij het volledige aankoopbedrag wordt vergoed.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op alle met VERKOPER aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Artikel 17. Geschillen

1. Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst met koper worden, ingeval de Rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Enschede, behoudens bevoegdheid van VERKOPER het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon c.q. vestigingsplaats van koper te brengen.

2. Indien koper consument is, is lid 1 niet van toepassing. Dan gelden voor de bevoegdheid de wettelijke bepalingen.

Reacties zijn gesloten.